Shri Balaji Tambe Musik
Santulan Shop


Shri Balaji Tambe: Vitality - Life in Concert

Vaidya Shri Balaji Tambe: Vitality
Vitality
Life in concert
Music Samples
Prarthana
Maara Mana Mandirya Maay
Shiva Tandav
He Pinjare Ki Ye Maina
Datta Bavani
Mana Mandir Me Baith Ke Pyare
Aumkar Gunjan
Shiradiwale Sai Piya
Kshamasva Paradham

Healing Music for Vitality
Compilation from Europe Tour June 2005.

  1. Prarthana
  2. Maara Man Mandiriya Maay
  3. Shiv Tandav
  4. He Pinjare Ki Ye Maina
  5. Datta Bavani
  6. Man Mandir Me Baith Ke Pyare
  7. Aumkar Gunjan
  8. Shiradiwale Sai Piya
  9. Kshamasva Paradham

Total duration: 74:25 min

Composition: Vaidya Shri Balaji També
Vocals: Vaidya Shri Balaji També
Flute: Vijay Tambe
Keyboards: Nirada Gaumann
Harmonium: Brigitte Heinrich
Tabla: Sunil També
Side Rhythm: Paul Daumann & Sanjay També
Chorus: Veena També, Sunil També, Jana Rosenhagen & Nirada Gaumann
Mastered by Atmasantulana Music, Karla - 410 405, India

© Vaidya Shri Balaji També, Karla, India