Shri Balaji Tambe Musik
Santulan Shop


Shri Balaji Tambe: Devotion - Life in Concert

Vaidya Shri Balaji Tambe: Devotion
Devotion
Life in concert
Music Samples
Prathana
Datta Dayeche Sagar Ho
Re Mana Laga
Guru Ghar Aavya
Shiva Panchakshar Stotra
Flute Solo
Ranga Maari Pranshakti
Shanta Ho
Shanti Prarthana

Healing Music for Devotion
Compilation from Indian Festival July 2005.

  1. Prarthana
  2. Datta Dayeche Sagar Ho
  3. Re Man Laga & Shyam Re Ghanshyam
  4. Guru Ghar Aavya
  5. Shiv Panchakshar Stotra
  6. Flute Solo
  7. Rang Maari Pranshakti
  8. Shant Ho
  9. Shanti Prarthana

Total duration: 68:12 min

Composition: Vaidya Shri Balaji També
Vocals: Vaidya Shri Balaji També
Vocals Shiv Panchakshar Stotra: Sunil També
Flute: Vijay Tambe
Keyboards: Nirada Gaumann
Santoor: Ulla Sachers
Clarinet: Priti Ruttkowski
Violin: Beatrice Ruesing
Harmonium: Brigitte Heinrich
Rhythm: Prabhakar Mosamkar, Mahendra Pawar & Shrinivas Nikte
Chorus: Sunil També, Malvika També, Jana Rosenhagen & Bhagyashree Zope
Mastered by Atmasantulana Music, Karla - 410 405, India

© Vaidya Shri Balaji També, Karla, India